Obchodní podmínky Sergeant.cz

Nebyl vybrán žádný obrázek

ODESÍLÁNÍ ZBOŽÍ PO ČR

Zásilkovna – přepravné činí 108 Kč s DPH při zaslání na výdejní místo Zásilkovny a 122 Kč v případě služby s doručením na adresu domů.

Poplatek za dobírku činí 25 Kč. Pokud je objednávka uhrazena předem, tento poplatek odpadá.

ODESÍLÁNÍ ZBOŽÍ DO SK

Zásilkovna – přepravné činí 4,45 € s DPH při zaslání na výdejní místo Zásilkovny a 4,93 € v případě služby s doručením na adresu domů.

Poplatek za dobírku činí 2,60 €. Pokud je objednávka uhrazena předem, tento poplatek odpadá.

OBCHODNÍ PODMÍNKY

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Martin Kratochvíl
  Středová 4600
  760 05 Zlín
  IČ: : 75624826, DIČ: CZ8201133886
  Telefon: +420 773 173 644
  Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 2. Tyto Obchodní podmínky upravují smluvní vztahy a vymezují vzájemná práva a povinnosti mezi firmou Martin Kratochvíl a zákazníkem při internetovém prodeji zboží. Veškeré takové smluvní vztahy se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky, uzavřenou kupní smlouvou a těmito Obchodními podmínkami.
 3. V kupní smlouvě lze sjednat ustanovení odlišná od ustanovení těchto Obchodních podmínek. V takovém případě má přednost ustanovení sjednané v kupní smlouvě.
 4. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které neupravují tyto Obchodní podmínky, občanským zákoníkem (zákon číslo 89/2012 Sb. v platném znění) a zákonem o ochraně spotřebitele (zákon číslo 634/1992 Sb. v platném znění). Je-li smluvní stranou jiný subjekt, řídí se vztahy neupravené těmito Ochodními podmínkami občanským zákoníkem (zákon číslo 89/2012 Sb. v platném znění), případně zákonem o obchodních korporacích 90/2012 Sb.
 5. Tyto obchodní podmínky mohou být prodejcem kdykoli upravovány a měněny. Tyto úpravy a změny se nedotýkají smluvních vztahů založených v době účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek.

II. VYMEZENÍ POJMŮ

 1. Smlouva - smlouva kupní, kde na jedné straně vystupuje Martin Kratochvíl (sergeant.cz) a na druhé straně zákazník.
 2. Prodejce Martin Kratochvíl (sergeant.cz) - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti; je to podnikatel, který přímo nabízí zboží k jeho prodeji.
 3. Zákazník - (i) zákazníkem může být spotřebitel, tj. osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti; je to fyzická či právnická osoba, která kupuje zboží za jiným účelem než pro podnikání s tímto zbožím; (ii) zákazníkem může být také podnikatel, který užívá služby za účelem svého podnikání s tímto zbožím.
 4. Uzavření smlouvy - objednávka zákazníka je návrhem smlouvy a samotná smlouva je uzavřena okamžikem doručení závazného souhlasu prodejce zákazníkovi s tímto jeho návrhem (potvrzením objednávky ze strany prodejce); od tohoto okamžiku mezi prodejcem a zákazníkem vznikají vzájemná práva a povinnosti.
 5. Zboží - zbožím jsou veškeré produkty nabízené k prodeji Prodejcem na jeho internetových stránkách.

III. INFORMACE O UZAVŘENÉ KUPNÍ SMLOUVĚ A OBCHODNÍCH PODMÍNKÁCH

 1. Odesláním objednávky (tj. návrhu smlouvy) zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami a že s nimi bezvýhradně a plně souhlasí. Tyto Obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené kupní smlouvy.
 2. Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Tyto Obchodní podmínky jsou zobrazeny na internetových stránkách www.sergeant.cz.

IV. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1.  Osobní údaje zákazníka potřebné pro komunikaci budou použity výhradně pro účely plnění uzavřené smlouvy nebo jejích změn. Zákazník projevuje spolu s odesláním objednávky i souhlas s užitím jeho osobních údajů v rozsahu kontaktních údajů (jméno, příjmení, telefonní číslo, email a adresa) pro potřeby plnění smlouvy a dále pro účely vnitřních rozborů a analýz.
 2. Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Zároveň má právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli písemně odvolat. Osobní údaje zákazníků jsou uchovávány v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů (zákon číslo 101/2000 Sb. v platném znění) a nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 (známé jako GDPR). Veškeré údaje získané od zákazníků jsou užívány výhradně pro vnitřní potřebu prodejce a nejsou poskytovány třetím osobám, vyjma pro potřeby dopravce k doručení zboží zákazníkovi. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití.
 3. Zákazník dává spolu se souhlasem s těmito obchodními podmínkami i souhlas k zasílání informačních e-mailů, SMS nabídek a poštovních zásilek provozovatele, týkajících se výhodných nákupů, slev, akcí a zajímavostí, které souvisí s předmětem činnosti dodavatele.
 4. Prodejce vyhodnocuje pro statistické účely informace o užívání internetových stránek (např. počet uživatelů navštěvujících tyto stránky, odkud byl vstup na internetové stránky učiněn). Tyto informace jsou pouze číselné (bez osobních údajů) a budou použity pro potřeby vnitřních rozborů a analýz za účelem zlepšení kvality internetových stránek poskytovatele služeb.
 5. Veškeré materiály a informace na stránkách prodejce jsou výhradně duševním vlastnictvím této společnosti nebo osob s ním spolupracujících. Tyto materiály a informace nesmí být jakkoliv použity nebo upravovány bez souhlasu prodejce.
  Internetové stránky prodejce mohou obsahovat odkazy na jiné internetové stránky třetích osob; prodejce není odpovědný za obsah takových internetových stránek a za služby na nich nabízené.
 6. Zaškrtnutím políčka „Souhlasím se zpracováním osobních údajů“ při odeslání registrace zákazníka nebo objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 7. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

V. PŘEDMĚT SMLOUVY

 1. Předmětem smluvního vztahu je závazek prodejce dodat zboží popsané ve smlouvě (tedy objednávce a jejím potvrzení) a závazek objednatele zboží převzít a zaplatit za něj prodejci sjednanou cenu. Smluvní vztah vzniká mezi zákazníkem a prodávajícím doručením potvrzení objednávky ze strany prodávajícího zákazníkovi (tj. okamžikem uzavření smlouvy).
 2. Zákazník může objednat konkrétní zboží z aktuální nabídky prodejce. Tato nabídka je zveřejněna na internetových stránkách prodejce.

VI. OBJEDNÁVKA

 1. Objednávka představuje jednostranný návrh zákazníka na uzavření smlouvy, jejímž předmětem je prodej zboží uvedeného v objednávce, za podmínek v ní a v těchto Obchodních podmínkách uvedených. Zákazník je vyplněnou a odeslanou objednávkou vázán. Objednávku zboží lze učinit prostřednictvím internetových stránek prodejce www.sergeant.cz.
 2. Prodejce zašle potvrzení objednávky prostřednictvím emailu, který zákazník uvede v objednávce. Toto potvrzení obsahuje kontaktní údaje, přesný popis a počet objednaného zboží, konečnou cenu, způsob a termín převzetí či dodání zboží, dohodnutý způsob placení.
 3. V objednávce zvolí kupující způsob platby. Možnost je platba dobírkou, nebo převodem na účet prodávajícího. V takovém případě bude zboží odesláno až po přijmutí platby a kupující tak je osvobozen od doběrečného.
 4. Objednávka učiněná zákazníkem ze zahraničí nebude brána jako návrh zákazníka na uzavření smlouvy dokud zákazník ze zahraničí tuto objednávku telefonicky či písemně (e-mailem) nepotvrdí.

VII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ ZBOŽÍ

 1. Prodejce zboží zákazníkovi doručí zásilkou, prostřednictvím zásilkové služby.
 2. Prodejce doručuje zboží prostřednictvím balíkové služby PPL, Zásilkovna, nebo jinou kurýrní službou. Místem dodání zboží je místo označené objednatelem v objednávkovém formuláři. Zboží je vždy řádně opatřeno obalem chránící jej před poškozením v průběhu dodání.
 3. Pokud prodejce dodává zboží zásilkou, hradí náklady za zásilku zákazník. Poštovné činí 95 Kč a doběrečné 30 Kč, u objednávek v hodnotě do 1 900,- Kč s DPH. U objednávek nad 1 900,- Kč s DPH poštovné a balné hradí prodejce. Informace uvedené v tomto bodu se týkají pouze pro odesílání zásilek do ČR! Pro ostatní země platí odlišné ceny.
 4. Prodejce doručuje zboží i do zahraničí. Zákazník bere na vědomí, že prodejce objednávku ze zahraničí přijme pouze po jejím telefonickém nebo e-mailovém potvrzení.

VIII. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. Cena nabízeného zboží je vždy uvedena na internetových stránkách prodejce. Na již zlevněné zboží nelze uplatnit žádnou další slevu. Cena zboží dle konkrétní uzavřené smlouvy je vždy uvedena v objednávce služby a na faktuře přiložené ke zboží. Cena je vždy uvedena včetně příslušné sazby DPH. Cena může být zákazníkem uhrazena pouze způsoby, které jsou nabízeny na internetových adresách uvedených v bodu VII.3 tj. na dobírku, nebo online převodem prostřednictvím platební karty.
 2. Platba musí být provedena v českých korunách. V případě úhrady bankovním převodem hradí zákazník veškeré bankovní poplatky, tak aby prodejci byla sjednaná cena za zboží připsána na jeho účet v plné výši. V případě objednávky na zahraničí hrazené bankovním převodem, zaplatí zákazník cenu zboží v EURech. Aktuální kurz ve vztahu Koruny k EURu určuje prodejce dle kurzu České národní banky, a to vždy k prvnímu pracovnímu dni v měsíci.
 3. K ceně poskytované služby (viz předcházející odstavec) budou připočteny náklady za doručení objednaného zboží, stanovené v závislosti na způsobu zvolené dopravy v rámci České republiky nebo zahraničí.

IX. ODSTOUPENÍ OD SMLUVNÍHO VZTAHU

 1. Prodejce je oprávněn okamžitě odstoupit od smlouvy v následujících případech:
  Z důvodů hrubého porušení povinností zákazníka plynoucích z uzavřené smlouvy. V takovém případě má prodejce nárok na uhrazení nákladů vynaložených v souvislosti s plněním uzavřené smlouvy.
 2. Zákazník má právo okamžitě odstoupit od smlouvy v následujících případech:
  1. V případě hrubého porušení povinností prodávajícího plynoucích z uzavřené smlouvy.
  2. Zákazník, který je spotřebitelem, má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 kalendářních dnů od převzetí plnění, a to bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce - podle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Rozhodne-li se zákazník využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy odeslat prodejci nejpozději do 14. dne od převzetí zboží. Zákazník musí vrátit zboží v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Vrácené zboží zašle zákazník na adresu: Martin Kratochvíl, Středová 4600, Zlín, 760 05. Odstoupení od smlouvy ze strany zákazníka může být učiněno písemně, elektronicky, telefonicky na kontaktech www.sergeant.cz a nebo + 420 773 173 644.
 3. Zákazník je při odstoupení od smlouvy povinen vrátit zakoupené zboží spolu s kopií prodejního dokladu, který obdržel s objednaným zbožím. Zboží musí být zasláno jako cenný balík, dobírkový balík prodejce nepřijímá. Poštovné za vrácené zboží hradí vždy zákazník.
 4. Po obdržení vráceného zboží, prodávající zákazníkovi vrátí zpět (v zákonné lhůtě) odpovídající částku včetně přijatého poštovného předem dohodnutým způsobem.
 5. Právo na odstoupení od smlouvy (dle § 1837, občanský zákoník v platném znění) nelze uplatnit u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu.
 6. Kupující odpovídá za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

X. REKLAMACE

 1. Prodejce je povinen zákazníkovi zajistit předání zboží v souladu s uzavřenou smlouvou, těmito Obchodními podmínkami a obecně závaznými právními předpisy.
 2. Nesplní-li prodejce své povinnosti vyplývající ze smlouvy řádně a včas, je zákazník povinen vady poskytnutého zboží u prodejce reklamovat bez zbytečného odkladu. V případě, že zboží nebylo vůbec doručeno, je zákazník povinen podat reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 měsíců plynoucích od prvního dne, kdy mělo být zboží doručeno.
 3. Záruční doba na zboží činí 24 měsíce a počíná běžet dnem doručení zboží zákazníkovi. Záruka se vztahuje na materiálové nebo výrobní vady. Záruka se nevztahuje na mechanické poškození výrobku způsobené nesprávným užíváním, nedostatečnou údržbou či úmyslným poškozením. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.
 4. Zákazník je povinen uplatnit reklamaci písemně, elektronicky, telefonicky. Zákazník, který posílá zboží zpět (špatná velikost, barva, vada na zboží atd.) vloží ke zboží kopii daňového dokladu, nebo v e-mailu v kterém informuje o této záležitosti, napíše číslo daňového dokladu a popíše důvod, proč zboží posílá zpět, zda chce vyměnit velikost, zboží za jiné zboží nebo vrátit peníze. Prodejce se zavazuje reklamaci uplatněnou zákazníkem vyřešit v co nejkratší možné době.
 5. Zákazník zašle zboží v obalu odpovídající kvality. Kupující je povinen zaslat reklamované zboží v čistém stavu (vyprané, vyčištěné). Dopravce neručí za špatně zabalené zásilky. Na reklamace vad způsobených přepravou zboží v nedostatečném obalu nebude brán zřetel.
 6. Prodejce se zavazuje informovat zákazníka nejpozději do 3 dnů od obdržení reklamace o způsobu jejího vyřízení. Prodejce reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne jejího řádného uplatnění, vyřídí. Pro případ zamítnutí reklamace prodejce zákazníkovi vydá písemné odůvodnění (přičemž písemnou formou se pro účely reklamačního řízení rozumí i emailová forma).
 7. V případě, že zákazník řádně uplatní oprávněnou reklamaci, má právo na odstranění vad kupovaného zboží, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; a není-li to možné, má právo na přiměřenou slevu z ceny, případně může od smlouvy odstoupit. Pokud jsou dány podmínky pro odstoupení od smlouvy z důvodu na straně prodejce, má zákazník právo na vrácení uhrazené ceny zboží.
 8. Pokud mezi prodávajícím a spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz

XI. VÝMĚNA ZBOŽÍ, VRÁCENÍ PENĚZ

 1. Při nákupu přes internetový obchod můžete zboží do 14 dnů od převzetí zásilky vrátit nebo vyměnit bez udání důvodů.
 2. Kupující odpovídá za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím.
 3. V případě, že zákazník požaduje vrácení peněz za zboží, zašle zboží spolu s informací o vrácení peněz zpět prostřednictvím služby Zásikovna.cz na adresu: Martin Kratochvíl, Středová 4600, 760 05, Zlín. Peníze budou zákazníkovi vráceny do 14 dnů, a to formou, kterou zákazník za zboží zaplatil. Zboží zašle zákazník čisté a nepoškozené. Před odesláním informujte prodejce na mailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..
 4. V případě, že zboží zasíláte k vrácení či výměně prostřednictvím přepravní společnosti (Zásilkovna.cz.), je nutné vracet zboží se všemi náležitostmi a k zásilce přiložit kopii faktury ( nebo do e-mailu poslat číslo daňového dokladu ) a popis - v případě výměny přesnou specifikaci velikosti nově požadovaného zboží - v případě vrácení peněz číslo účtu na který chcete peníze vrátit. V žádném případě nezasílejte zboží na dobírku.
 5. V případě vrácení zboží Vám vrátíme celou částku, tedy peníze za zboží i poštovné, a to nejpozději do 14ti dnů.
 6. Výměna zboží probíhá bez zbytečného odkladu, obvykle však do 14 dnů ode dne, kdy bylo zboží přijato zpět.

XII. ZÁRUKA

 1. Záruční doba činí 24 měsíců od vystavení faktury, prodejky nebo daňového dokladu.
 2. Pro uplatnění záruky je nutné v uvedené době odeslat zboží zpět na adresu: Martin Kratochvíl, Středová 4600, Zlín, 760 05.

Tyto všeobecné smluvní podmínky jsou platné od 1. ledna 2020.