Ochrana osobních údajů

Ve firmě Martin Kratochvíl, IČO: 75624826, se sídlem Středová 4600, Zlín, 760 05,

(dále jen „my“) věnujeme ochraně osobních údajů velkou pozornost a touto cestou bychom vás chtěli informovat jak sbíráme a používáme vaše osobní údaje a jaké možnosti ohledně ochrany a využívání svých osobních dat máte.

JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

Sbíráme různé typy údajů, jako jsou vaše kontakty a další, abych mohli s vámi komunikovat a vyřídit vaše objednávky.

ZPRACOVÁVÁME NÁSLEDUJÍCÍ OSOBNÍ ÚDAJE:

 1. identifikační údaje, kterými se rozumí zejména jméno a příjmení,
 2. kontaktní údaje, jimiž se rozumí osobní údaje, které nám umožňují kontakt s vámi, zejména e-mailová, adresa, telefonní číslo, adresa pro doručení,
 3. vaše nastavení, kterými se rozumí nastavení (akceptaci) rozesílání newsletterů a novinek,
 4. údaje o vašich objednávkách, kterými jsou zejména údaje o zboží a službách, které jste si objednali, způsobu doručení a platby a údaje o reklamacích,
 5. údaje o vašem chování na webu, čas vašeho přihlášení, aktualizace vašich dat, kdy a které zboží si zobrazujete, údaje o zařízení, ze kterého si náš web prohlížíte a objednáváte, jako je IP adresa, jakou dobu na našem webu setrváte. Tyto údaje jsou anonymní.

Z JAKÝCH ZDROJŮ OSOBNÍ ÚDAJE ZÍSKÁVÁME?

Osobní údaje získáváme přímo od vás prostřednictvím našeho webu, které nám poskytnete při vyplnění registračního formuláře, při zadávání objednávky nebo telefonicky při komunikaci s vámi. Některé zaznamenáváme automaticky (pomocí souborů cookies), používáním webu souhlasíte s použitím zmíněné technologie.

PROČ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME A CO NÁS K TOMU OPRAVŇUJE?

Jestliže u nás nakoupíte, používáme vaše osobní údaje, abychom vyřídili vaši objednávku, chránili své právní nároky a plnili své zákonné povinnosti. Po uplynutí této doby údaje dále uchováme na základě našeho oprávněného zájmu za účelem ochrany právních nároků a naší vnitřní evidence a kontroly, a to po dobu trvání promlčecí doby 3 roky a jeden rok po jejím uplynutí s ohledem na nároky uplatněné na konci promlčecí doby. V případě zahájení soudního, správního nebo jiného řízení zpracováváme vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu po celou dobu trvání takových řízení a zbývající část promlčecí doby po jeho ukončení. Pro účely plnění právních a zákonných povinností osobní údaje používáme po dobu nejvýše 10 let.

V rámci zvyšování kvality služeb, personalizace nabídky používáme tzv. soubory cookies ke sběru anonymních dat pro analytické účely. Tyto údaje nám pomáhají poskytovat a vylepšovat náš produkt a služby s tím spojené. Slouží také k efektivní komunikaci s vámi. Tyto informace jsou anonymní.

Kdo vaše osobní údaje zpracovává a komu je předáváme?

PROČ SDÍLÍME ÚDAJE TŘETÍM STRANÁM A KTERÝM?

Při plnění smlouvy poskytujeme nezbytně nutné osobní údaje třetím stranám, jako jsou dopravci, platební brány atd. Vyžadujeme od nich, aby s těmito údaji nakládali diskrétně a aby je nepoužívali k jiným účelům.
Dalšími zpracovateli osobních údajů jsou:

 • Dopravci – Zásilkovna, DPD, česká Pošta, popřípadě jiní.
 • Google Analytics
 • Facebook
 • Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

Součástí obchodních podmínek firmy Martin Kratochvíl je ustanovení, které stanoví, že osobní údaje mohou být využity pouze výše uvedenými společnostmi, a to pro účely řádného fungování služby, přímé komunikace s objednatelem a pro statistického potřeby poskytovatele a také ustanovení, že výše uvedené společnosti, nikdy neposkytuje osobní údaje třetí straně.

Ve vztahu ke svým osobním údajům máte řadu práv. Jedná se o právo na přístup, opravu, výmaz, omezení zpracování, přenositelnost, vznesení námitky a podání stížnosti:

 • Právo na přístup (článek 15 GDPR) – máte právo vědět jaké údaje o vás zpracováváme, za jakým účelem, po jakou dobu, kde vaše osobní údaje získáváme, komu je předáváme, kdo je mimo nás zpracovává a jaká máte další práva související se zpracováním vašich osobních údajů. To vše se můžete dozvědět v tomto dokumentu, pokud si však nejste jistí, můžete nás požádat o potvrzení.
 • Právo na opravu (článek 16 GDPR) – pokud zjistíte, že údaje o vás, které zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo na to, abychom je bez zbytečného odkladu opravili, popřípadě doplnili.
 • Právo na výmaz (článek 17 GDPR) – v některých případech máte právo na výmaz. Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymažeme:
  • pokud je již nepotřebujeme pro účely, pro které jsme je zpracovávali,
  • odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů.

Toto vaše právo, smazat ihned všechny vaše osobní údaje, nebudeme moci uplatnit v případě, že zpracování vašich osobních údajů je i nadále nezbytné pro splnění našich právních a zákonných povinností nebo určení, výkon či obhajobu našich právních nároků.

 • Právo na omezení zpracování (článek 18 GDPR) – můžete kromě práva na výmaz využít právo na omezení zpracování osobních údajů. Máte právo požadovat, aby došlo k označení vašich osobních údajů a tyto údaje nebyly předmětem žádných dalších operací zpracování.
 • Právo na přenositelnost (článek 20 GDPR) – máte možnost přenést své osobní údaje od správce k třetímu subjektu.
 • Právo vznést námitku proti zpracování (článek 21 GDPR) – máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu.
 • Právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování (článek 22 GDPR).

Zároveň Vás informujeme, že v případě podezření, že vaše osobní údaje jsou zpracovávány neoprávněně, máte právo podat stížnost Úřadu na ochranu osobních údajů České republiky.